10 februari 2017

Benoeming nieuwe burgemeester


Benoeming nieuwe burgemeester

In de zomer van 2016 maakte burgemeester Veerhoek bekend per 1 april 2017 het ambt van burgemeester van onze gemeente neer te leggen. Dit in verband met het feit dat hij dan de leeftijd van 70 jaar hoopt te bereiken. Direct daarna is onze griffier, de heer Van der Neut, begonnen met de voorbereidingen om te komen tot de benoeming van een nieuwe burgemeester. Mede door zijn enorme inzet is het gelukt in een korte periode een opvolger te benoemen. Als alles volgens plan verloopt zal hierdoor onze gemeente slechts één week zonder burgemeester zitten. De vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters, is direct na haar benoeming aan de slag gegaan met het opstellen van een profielschets. In de raadsvergadering van 22 september werd de profielschets vastgesteld. Bij deze vergadering was ook de Commissaris van de Koning, de heer Cornielje, aanwezig. In het najaar van 2016 is de vertrouwenscommissie verschillende malen bij elkaar geweest. Op 26 oktober werd een bezoek gebracht aan de Commissaris van de Koning. Zoals bekend hadden zestien personen naar de functie van burgemeester gesolliciteerd. Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zaterdag 17 december heeft de commissie kandidaten gehoord. Bij enkele kandidaten zijn assessments afgenomen om ontwikkelpunten nader te onderzoeken, overigens zonder dat de commissie deze gebruikt heeft om de kandidaten te beoordelen.

Tijdens de openbare raadsvergadering van 26 januari jl. kon de voorzitter van de commissie, mevr. Berends, bekend maken dat de gemeenteraad besloten heeft de heer J. Kottelenberg voor te dragen als haar nieuwe burgemeester. De heer Kottelenberg (58 jaar) is woonachtig in het dorpje Zwiep en heeft daar sinds 1980 een melkveehouderij. Een groot aantal jaren was hij voor het CDA lid van Provinciale Staten van Gelderland. Na een periode raadslid te zijn geweest is hij sinds 2006 wethouder in de gemeente Lochem. De heer Kotttelenberg is gehuwd en samen met zijn vrouw Marijke hebben zij vier kinderen. Hij hoopt zich binnen afzienbare tijd in onze gemeente te vestigen.

Gezien zijn achtergrond en de ervaring die hij inmiddels heeft opgedaan in overheidsland zien wij met vertrouwen zijn komst tegemoet. In het eindrapport omschrijft de gemeenteraad de heer Kottelenberg als een man van wie de raad weet dat hij over de nodige bestuurlijke ervaring beschikt. Warm en empathisch als het kan, zakelijk als het moet. Iemand die op de voorgrond treedt als dat nodig is, maar vooral ook anderen een positie biedt om succesvol te zijn.

Iemand die op een natuurlijke wijze vanuit de gemeente contacten legt met inwoners, bedrijven, verenigingen en kerken. Iemand die zich ook graag begeeft tussen de medewerkers in het gemeentehuis en tussen de bestuurders van andere gemeenten en de provincie. Een verbinder en een netwerker.

En tenslotte is hij iemand die keihard zal werken aan de belangen van Neder-Betuwe en van de samenwerkende gemeenten in Rivierenland, om zo de gemeente van toegevoegde waarde te laten blijven voor onze inwoners en maatschappelijke partners.

We hopen hier later nog op terug te komen, maar spreken nu al de wens uit dat hij zijn werk zal mogen verrichten in het besef van onze afhankelijkheid van God, Die alles regeert en hem in ons midden deze positie schenkt. Enerzijds een verwaardiging, anderzijds een grote verantwoordelijkheid.

Op DV 31 maart hopen we in een buitengewone raadsvergadering afscheid te nemen van burgemeester Veerhoek en zijn echtgenote. Een week later, 7 april, zal de installatie van de heer Kottelenberg plaatsvinden.

Namens de fractie,

Nees van Wolfswinkel