7 november 2015

Belastingdruk Neder-Betuwe niet omhoog

Tijdens de behandeling van de begroting 2016 kwam twee keer verhoging van belastingen naar voren. Als eerste was door het college voorgesteld om de OZB te verhogen met het inflatiepercentage. Daarnaast was ook al besloten om de rioolbelasting te verhogen om problemen bij de Smachtkamp in Opheusden op te lossen. De SGP vindt het niet goed om de hoge belastingdruk in onze gemeente nog verder te verhogen. De gemeentelijke lasten liggen in onze gemeente ruim 15% boven die van andere gemeenten in de regio. Samen met VVD en CDA hebben wij daarom een voorstel ingediend om deze beide verhogingen te compenseren middels een verlaging van de OZB opbrengst met 2%. Dit voorstel is ook aangenomen. De SGP ziet dit niet als een cadeautje aan onze burgers, maar alleen als een tegengaan van te gemakkelijk verhogen van lasten.

Als tweede kwam er een motie van Gemeentebelangen ter tafel om te onderzoeken of er (meer) precariobelasting geheven kon worden. Precariobelasting is een belasting die geheven wordt bij  beheerders van kabelnetwerken (in ons geval Liander). Dus geen belasting die direct bij inwoners wordt geïnd, maar wel indirect! Want uiteindelijk komt deze belasting echter toch bij iedereen terecht via een verhoging van de electriciteitstarieven.
De SGP is in principe tegen het heffen van deze indirecte belasting. Echter, als omliggende gemeenten deze belasting wel heffen bij Liander, betalen onze inwoners via de regionaal vastgestelde electriciteitsnota wel aan deze belasting mee, maar komt het alleen ten goede aan de gemeenten om ons heen. En dat willen we ook niet.
De SGP heeft dus ingestemd met deze motie om te onderzoeken wat de status en de mogelijkheid is tot het heffen van extra precariobelasting, maar met de toevoeging dat eventuele opbrengsten hiervan direct aan alle inwoners van Neder Betuwe teruggegeven moet worden. Dit voorstel is uiteindelijk unaniem aangenomen door de raad.