7 november 2015

Begroting 2016 na moeizame vergadering een feit!

Wie zich enigszins interesseert voor de lokale politiek kan het niet ontgaan zijn dat er afgelopen maanden wat rumoer is ontstaan naar aanleiding van de raadsvergadering afgelopen juli. In het coalitie-akkoord was afgesproken om de financiële weerbaarheid van de gemeente te verbeteren. Dit kreeg nog extra urgentie door de tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk. Dit waren de redenen voor de SGP om bij de behandeling van de Kadernota in juli met bezuinigingsopdrachten te komen. Dit hebben we samen met CDA en VVD gedaan. Op basis van de Kadernota heeft het college de afgelopen maanden de Begroting opgesteld. Maar ook onze fractie heeft in de zomermaanden niet stil gezeten en heeft zich verder in de diverse voorgestelde maatregelen verdiept. Dat heeft tot ander inzichten geleid dan het college. Dit was voor onze fractie dan ook de reden om de begroting op een aantal punten stevig te amenderen, maar ook het college met moties aanvullende opdrachten mee te geven. Belangrijkste punten van bespreking waren de bibliotheek, jeugd- en ouderenwerk en de voorgestelde bezuiniging op sportaccomodaties. De moties en amendementen kunt u hier vinden bij agendapunt 7 Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019.

Voor wat betreft de bibliotheek waren ons in de afgelopen maanden een aantal dingen duidelijk geworden. Allereerst bleek dat de nieuwe overeenkomst met de Bibliotheek Rivierenland (OBR) die eind 2014 is afgesloten een aantal rare uitwerkingen te hebben. Verder bleek dat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over de te bereiken doelen. En uit gesprekken met betrokkenen kwamen eerder meer vragen naar boven dan dat we antwoorden op de ons gestelde vragen kregen. Genoeg redenen om deze overeenkomst op te zeggen dus! Inmiddels was ons echter ook duidelijk dat meerdere gemeenten in onze regio worstelen met het door meerdere gemeenten betitelde ‘wurgcontract’ en dat zij dit ook graag anders willen: goedkoper en flexibeler. Dit overleg willen we graag een kans geven. Reden voor CDA, VVD en SGP om een motie in te dienen met de opdracht aan het college om dit overleg in de regio aan te gaan. Deze motie werd raadsbreed gesteund. Eén ding is voor de indieners van de motie echter wel duidelijk, de huidige overeenkomst met OBR is niet acceptabel. Mocht het overleg in de regio en met OBR dus mislukken, dan is het zaak nu alzovast naar alternatieven te kijken. Deze zijn namelijk voorhanden, en met succes, zo zijn de ervaringen in gemeente Buren.  Een motie om ook de alternatieven te onderzoeken en daarbij nadrukkelijk te streven naar een aanzienlijke besparing werd uiteindelijk ook aangenomen. Het college stelde voor om het jeugd/jongeren- en ouderwerk volledig te schrappen. Dat was voor de SGP veel te crue. Reden om deze bezuiniging op een aantal onderdelen te halveren of volledig terug te draaien. Ook de voorgestelde bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk bleek bij nader inzien volgend jaar tot ongewenste effecten te zorgen, reden voor de SGP om deze bezuiniging 1 jaar uit te stellen. Voor sport werd n.a.v. diverse gesprekken met betrokkenen besloten om vanaf 2016 € 30.000 extra aan te realiseren besparingen op te nemen.

De SGP wil de gemeentelijke lasten voor de burgers niet nog verder verhogen, reden om met CDA en VVD een amendement in te dienen om te zorgen dat de gemeentelijke belasting voor 2016 gelijk is aan die van 2015 (voor de goede orde: gemiddeld genomen, dit kan namelijk per huishouden verschillen door de  complexe berekeningsmethodiek van verschillende belastingen). Lees hier meer over in het artikel 'Belastingdruk niet omhoog' op onze site.

Na een marathonvergadering die om 16.00 begon, viel de voorzittershamer rond 23.30 uur en kon de voorzitter constateren dat de begroting 2016 een feit is. Gedurende de vergadering bleven felle schermutselingen uit, maar onderwijl was de spanning soms goed voelbaar. Met name omdat coalitiepartner PvdA zich niet kon vinden in de door CDA en SGP, samen met VVD voorgestelde bezuinigingen. Uiteindelijk bleef de coalitie ondanks verschil van inzichten overeind. Na afloop van de vergadering kwamen we tot de conclusie dat verschil van inzichten mogelijk moet zijn, maar dat we dan juist open het gesprek naar elkaar moeten blijven voeren. Met uiteindelijk het gezamenlijke streven om het beste voor onze gemeente te zoeken.