10 november 2018

Algemene beschouwingen begroting 2019


Algemene beschouwingen begroting 2019

Op donderdag 8 november j.l. heeft de raad tijdens de algemene beschouwingen, vergaderd over de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. Hieronder leest u de bijdrage van de SGP aan deze vergadering.

Wisselende tonelen

Economisch is er de laatste tijd veel gebeurd. Kortgeleden waren er nog massaontslagen, nu is er in veel sectoren sprake van personeelstekorten en heeft menigeen het gevoel weer meer geld uit te kunnen geven. Door de economische opleving zien ook de gemeentefinanciën er een stuk beter uit. In de wereld neemt de onrust echter alleen maar toe; denk aan de handelsoorlogen, maar ook aan de politieke onbestuurbaarheid van de EU. Al wisselen de (wereld)tonelen elkaar in hoog tempo af, Gods Woord blijft onveranderlijk. Met dat als uitgangspunt levert onze partij weer graag een bijdrage aan de vele plannen voor het nieuwe jaar.

Infrastructuur en wegenbouw

Nu de ruimte er is, is het tijd om wat lange termijn investeringen te doen. Mooi om te lezen dat de infrastructuur ruim aandacht krijgt en een goede ontsluiting van het ABC terrein en een onderzoek doen naar een rondweg Ochten worden opgepakt. In onze gemeente is (in tegenstelling tot veel andere gemeenten) veel bouwgrond beschikbaar en kan er op korte termijn in alle kernen worden gebouwd. Onze gemeente is een groeigemeente! Een taak van de overheid is om aan de groeiende vraag van huisvesting te kunnen voldoen. Wat de SGP betreft moet er voor onze (jonge) inwoners voldoende woonruimte beschikbaar zijn om zich in onze gemeente te kunnen (blijven) vestigen. Goed om te vernemen dat het college hier oog voor heeft, waarbij wat ons betreft eventuele nieuwe plannen moeten passen in de uitstraling van onze gemeente als groene, rustige plattelandsgemeente. In een aantal kernen wordt hard gewerkt aan verbetering van de detailhandel. Van belang is om deze winkelconcentratieplannen (Ochten, Kesteren, Opheusden) de benodigde aandacht en ondersteuning te geven.

Toename economische activiteit

Goed om te zien dat de gemeente onze inwoners betrekt bij de voorbereiding op de Omgevingsvisie. Ook voor onze inwoners zal de nieuwe denk- en werkwijze even wennen zijn. Goed om hen hier regelmatig bij te betrekken. Met de toenemende economische activiteit worden personeelstekorten ook meer en meer opgevuld met buitenlandse werkkrachten. Voor de SGP is een goede huisvesting voor deze ‘arbeidsmigranten’ een belangrijke aangelegenheid. De taak van de gemeente is er op om toe te zien op een goede huisvesting. Goed dat hier concreet beleid voor wordt ontwikkeld.

Het sociale domein

In het sociale domein is eveneens veel te doen. De transities van Jeugdzorg, WMO en Participatiewet zijn achter de rug. Positief is dat er mooie resultaten komen uit het gehouden tevredenheidsonderzoek. Nu is het de uitdaging om de transformatie naar meer zelfredzaamheid vorm te geven. Preventie is daarbij voor de SGP van groot belang. De komende tijd dus investeren in aandacht voor (jonge) burgers die ondersteuning nodig hebben. We zien uit naar de uitwerking van de initiatieven in de Jeugdzorg die onze gemeente als pilot in de regio gaat uitvoeren.

Het gezondheidsvraagstuk

De gezondheid van onze inwoners kan beter. Ook hier meer focus op ‘voorkomen’, dan op dure zorg achteraf. Door gebrek aan vrijwilligers zijn veel verenigingen helaas niet meer levensvatbaar; die trend kan de lokale overheid niet keren. Wel kunnen verenigingen een belangrijke bijdrage leveren aan het gezondheidsvraagstuk en vanuit die bijdrage een ondersteuning vanuit de gemeente ontvangen. Van wezenlijk belang acht de SGP dat hierbij onze inwoners nadrukkelijk betrokken worden.

Afvalbeleid

2019 wordt ook het jaar van het nieuwe afvalbeleid. Hier is veel over te doen. Met name de slechte communicatie vanuit de AVRI zorgt voor veel onrust. Desondanks moeten we naar minder restafval. Een ambitieuze (landelijke) opgave om ons restafval binnen afzienbare tijd te halveren, zorgt er voor dat we forse keuzes hebben moeten maken, die in 2019 uitgevoerd gaan worden. Onze gemeente liep altijd al voor op met het scheiden van afval, we verwachten dat we dat ook in de toekomst zullen blijven doen. De SGP is content met de toezegging van de Avri dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor het scheiden incontinentiemateriaal (waaronder luiers) en medisch ‘afval’.

Terugbrengen belastingdruk

Nu het financieel wat beter gaat, gaan we door met het verminderen van de belastingen. Onze gemeente heft nog steeds veel belastingen en wat de SGP betreft heeft het terugbrengen van die belastingdruk prioriteit. Het is wel bedenkelijk om te zien dat we na jaren van ozb-verlaging aan het einde van deze meerjarenplanning naar verwachting de belastingdruk nog steeds op 113% staat. Zo gauw daar ruimte voor is, dient er wat ons betreft meer geld terug te vloeien naar onze burgers en bedrijven.

Meer handhaving

Veiligheid is voor de SGP een belangrijk thema. Dat kan niet zonderhandhaving. Denk hierbij aan allerlei vormen van overlast, maar met name de toenemende overlast van drugs en drugsafval. In onze gemeente is er te weinig tijd beschikbaar voor een goede aanpak en blijven zaken helaas liggen. Goed dat het college hier in 2020 1 fte extra ruimte voor vrij maakt. Wat ons betreft mag en kan dat wat eerder. De SGP is dan ook voornemens om een amendement in te dienen, waarbij in 2019 reeds extra geld beschikbaar komt voor handhaving.

Slot

Door het nieuwe college is een ambitieuze begroting gepresenteerd, die op veel terreinen voor concrete activiteiten zal zorgen. De SGP spreekt van harte haar steun uit voor de gepresenteerde begroting. Wij wensen allen die hier een bijdrage aan leveren Gods zegen toe over hun werk.