8 november 2017

Algemene Beschouwingen 2018


Bijdrage SGP tijdens de Algemene Beschouwingen 

Voorzitter,

Onlangs werd de alweer laatste begroting van deze raadsperiode aangeboden aan de gemeenteraad. Over het algemeen kunnen we tevreden zijn. We weten allemaal nog wel hoe we kort na de herindeling in 2002 verwerden tot een zogenaamde artikel 12-gemeente. Pas in 2007 lukte het ons om ons aan die status te ontworstelen. Dit betekende echter niet dat er toen veel ruimte ontstond voor nieuw beleid. Bovendien is er in die periode een behoorlijk beroep gedaan op de financiële draagkracht van onze inwoners en niet te vergeten onze ondernemers. Jaren van zuinig omgaan met de ons toevertrouwde gelden hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat u nu een begroting hebt kunnen aanbieden waarin er weer ruimte is voor nieuw beleid. Aan het begin van deze raadsperiode hebben we ingestoken op het fors verbeteren van de financiële positie van onze gemeente. We hebben dit samen met onze huidige coalitiepartners nog wat concreter gemaakt. Samen met de effecten van de aantrekkende economie hebben de voorgestelde bezuinigingen duidelijk resultaat.

De beoogde weerstandsratio is ruim gehaald. Overigens wordt de weerstandsratio fors positief beïnvloed door de opbrengsten van de precariorechten op ondergrondse kabels en leidingen. Deze opbrengsten zijn echter nog niet zeker vanwege de verschillende juridische procedures die er over worden gevoerd. Reden voor onze fractie om middels een amendement deze opbrengsten uit het weerstandsvermogen te halen om een te positief beeld van de weerstandsratio te voorkomen.

Doordat de huizenverkoop van met name nieuwe woningen weer duidelijk in de lift zit, hopen we dat de risico’s de komende jaren nog verder af zullen nemen. We denken met name aan de risico’s die de exploitatie van Casterhoven met zich meebracht: veel reeds verworven gronden en een stagnatie in huizenbouw en -verkoop. Naast het verlagen van de risico’s is het zelfs mogelijk de lasten voor onze burgers te verlagen. De komende jaren zal met name de OZB dalen. Onze inwoners verdienen het niet dat we met de hoogte van deze belasting boven het landelijk c.q. regionaal niveau blijven. Omdat de cijfers van onze gemeente inmiddels een mooi positief beeld geven, stelt onze fractie samen met CDA en VVD voor om de ingezette verlaging van de OZB per 1 januari 2018 eenmalig te versnellen met 3%.

Ook wat betreft de, volgens ons, te hoge kosten die gemoeid zijn met het begraven van onze overleden dierbaren is een aanpassing nodig. En zo zijn er meer zaken te noemen waar we de komende tijd aandacht aan moeten besteden. Opmerkingen dat we de ingezette bezuinigingen weer terug moeten draaien werpen we verre van ons. We willen er als fractie voor waken mee te doen aan deze kortetermijnpolitiek. Zuinig zijn met gemeenschapsgeld moet je niet alleen als het moet, maar vooral als het kan. Het ingezette beleid werpt duidelijk zijn vruchten af en moet worden voortgezet. De opmerking in de pers dat het verenigingsleven onder grote druk zou staan bestempelen wij als stemmingmakerij. Het verenigingsleven is er juist bij gebaat dat wij als gemeente een financieel voorzichtig én solide beleid voeren. Tenslotte zijn we niet alleen verantwoordelijk voor onze huidige inwoners, maar ook voor de generatie die DV na ons komt. 

Uit de recente tussentijdse verantwoording over de drie decentralisaties in het sociaal domein blijkt dat we wat betreft de uitgaven op de Participatiewet en de WMO fors overhouden en geld tekort komen op de Jeugdhulp. Er gaan enorme bedragen om in de uitvoering van de jeugdwet. We waarderen het dat het College inzet op preventie. We willen speciale aandacht vragen voor de preventie op het gebied van relatieproblemen en opvoeding. Relatieproblemen van ouders hebben vaak negatieve effecten op kinderen. Vanuit de wetenschap en de hulpverlening wordt de urgentie van adequate interventies en een dekkend aanbod van de ondersteuning benadrukt. Preventie kan er immers in veel gevallen voor zorgen dat niet alleen de problemen, maar ook het stijgen van maatschappelijke kosten wordt voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid en het belang van gemeenten dat (escalatie van) relatieproblemen die negatieve effecten op kinderen hebben waar mogelijk worden voorkomen. Vroegtijdige begeleiding van ouders en kinderen is van groot belang, al dan niet in de context van (echt)scheiding. Om die reden dienen we een motie in om te komen tot meer preventieve maatregelen op dit punt. 

Het onderhoud van het openbaar groen moet de volle aandacht hebben. Ook wordt er de komende tijd fors geïnvesteerd in de lokale wegen, met name bermverhardingen. Een goede ontsluiting in westelijke richting is onontbeerlijk om het Agro Business Centrum in Opheusden te doen slagen. Vandaar dat wij een motie indienen, waarin we het college opdracht geven om te komen met een financieringsplan. De veiligheid van onze schoolgaande kinderen vraagt om aanpassing van het verkeersnet. Om de groei van de economie verder te bevorderen moet de lokale overheid haar faciliterende rol ten volle benutten. De gestage voortgang van de winkelconcentratieplannen brengt de nodige kosten met zich mee. Frequent overleg met de provincie en goede contacten met projectontwikkelaars hebben er toe geleid dat er na vele jaren ook weer woningen gebouwd gaan worden in Dodewaard. Dit betekent dat in 2018 waarschijnlijk in alle kernen gebouwd gaat worden. We willen vanaf deze plaats onze wethouder van volkshuisvesting bedanken voor zijn inzet in deze. Met de uitvoering van het accommodatiebeleid zullen de nodige euro’s gemoeid zijn. Met name in het dorp Dodewaard zijn de gemeentelijke accomodaties een zorgpunt. Hoewel de raad aan het begin van deze raadsperiode een aantal keren onrealistische plannen vanuit het college langs heeft zien komen, blijft het de insteek van onze fractie om tot een passende oplossing te komen. De gemeente regelt dit echter niet alleen, maar in samenspraak met diverse stakeholders. Dat daarbij allerlei belangen door elkaar heenlopen, betreurt onze fractie. Een nog verdere vertraging in het proces bevordert de leefbaarheid van de kern Dodewaard niet. Overwegende dat in Neder-Betuwe de sociaal economische gezondheidsverschillen groot zijn, hebben we samen met onze coalitiepartners besloten een bedrag op te nemen voor projectsubsidies waarbij ook het bedrijfsleven nadrukkelijk betrokken moet worden. 

Kortom, we zijn er nog niet. Er is alle reden het voortgezette beleid verder uit te werken. Onze ingediende moties/amendementen, die u separaat zijn toegestuurd, willen we, indien nodig, in een volgende termijn verder toelichten. 

 

Voorzitter,

Ik wil onze inbreng afsluiten met u als College van B&W te bedanken voor het vele werk dat bij het opstellen van deze begroting door u verricht is. Uiteraard betrek ik daarbij ook het ambtelijk personeel. Met u spreken we de wens uit dat we allen de kracht mogen ontvangen om een bijdrage te leveren aan de ambities van onze mooie en vitale gemeente, maar spreken we bovenal de wens uit dat God Zijn zegen wil verlenen over het werk dat ons als gemeente straks weer wacht. Het is onze overtuiging dat Hij ons werk, ons doen en ons laten, alleen kan zegenen als dat in overeenstemming is met Zijn Woord.

Bedankt.