5 maart 2018

Aanscherping prostitutiebeleid


Aanscherping prostitutiebeleid

Initiatiefvoorstel SGP

Op initiatief van de SGP stelde het college tijdens de raadsvergadering van 18 februari 2018 voor om een maximum aan het aantal vergunningen voor seksbedrijven te hanteren. De wijziging in de algemene plaatselijke verordening (APV) leidt tot het toestaan van een maximum van één seksbedrijf. De aanleiding voor deze wijziging is dat op landelijk niveau wordt gewerkt aan een aanscherping van het prostitutiebeleid. Dat moet gebeuren middels een strikte regelgeving, waarmee misdrijven en misstanden worden tegengegaan en waarbij een maximering aan het aantal vergunningen is toegestaan.

Helaas biedt de huidige wetgeving gemeenten nog niet de mogelijkheid om middels de APV een nuloptie t.a.v. seksbedrijven vast te stellen.

Onderbouwing van het voorstel

In zijn bijdrage ging de heer Waasdorp (SGP) dieper in op het voorstel. “Het initiatiefvoorstel van de SGP-fractie betreft een andere insteek van artikel 3.3 van de APV en ook een verduidelijking omdat de huidige formulering dusdanig vaag is, dat het eerder problemen oproept dan duidelijke juridische kaders schept.

Over het onderwerp wordt veel geschreven. De nieuwsberichten buitelen de laatste tijd over elkaar heen. Wie de berichten goed op zich in laat werken, moet constateren dat de legalisering van deze branche zo’n 17 jaar geleden nog niet het gewenste effect heeft bereikt.

Voorstanders van legalisering hebben als voornaamste argument dat de praktijken anders in de illegaliteit plaatsvinden en dat het daarom beter is de legalisering zo ruim mogelijk op te zetten, onder het mom van ‘dan weten we in ieder geval wat er gebeurt’. Waar de afgelopen 17 jaar in Nederland de problemen alleen maar groter zijn geworden, is de situatie in landen met een andere aanpak sterk verbeterd. Vanuit diverse hoeken van het land wordt opgeroepen tot een grondig lokaal onderzoek, gekoppeld aan mensenhandel. Met name het Zweedse model waarin de klant van een prostituee wordt bestraft, wint steeds meer terrein. Zelfs het Europese parlement heeft enige jaren geleden met een ruime meerderheid de lidstaten opgeroepen dit model te omarmen.”

De heer Waasdorp verwees naar uitspraken van Gunilla Ekberg, destijds regeringsadviseur in Zweden, die zei: ”Het ging ons om het principe. Alle vrouwen hebben recht op een leven zonder geweld. En prostitutie is een vorm van geweld. Nergens loop je zo veel kans op blauwe plekken als in dat werk.”

“Wat we er ook van vinden”, aldus de SGP-woordvoerder, “de branche zoals die in hoofdstuk 3 van de APV aan de orde komt is helaas een gelegaliseerde branche. En hiermee komen we aan de feitelijke onderbouwing van ons raadsvoorstel. Door de legalisering vallen deze activiteiten onder de Dienstenrichtlijn van de EU en de Dienstenwet zoals van toepassing in Nederland.

De SGP-fractie wil dat in deze branche waarin zoveel misgaat door onze overheid nauwgezet een vinger aan de pols wordt gehouden. We maken hierbij conform de modelverordening van de VNG gebruik van het toegestane maximumstelsel van 1 seksbedrijf. Verder past bij deze sector een vergunningverlening met een korte duur. Met dit voorstel willen wij waarborgen dat een vergunninghouder ieder jaar opnieuw aantoont dat hij/zij geen activiteiten onderneemt die ingaan tegen de openbare orde en de volksgezondheid. In het licht van de iedere keer weer schrikbarende informatie over misstanden die naar buiten komen, zou toch niemand het hier mee oneens kunnen zijn, toch?”

De heer Waasdorp rondde af met een citaat van de Belgische linkse feministe Evie Embrechts: “Ooit zullen we in een wereld leven waarin mensen zullen terugkijken op prostitutie als een bijna onbegrijpelijke maatschappelijke wantoestand, en prostitutie zien als wat het echt is – een vorm van slavernij. Maar daarvoor hebben we nog heel wat werk te verzetten.”

Ik ben bang dat het op deze aarde helaas geen werkelijkheid zal worden, maar het zou mooi zijn als we met dit voorstel de droom van deze vrouw toch een klein stapje dichter bij kunnen brengen.”

Bespreking van het voorstel

De reactie van de PvdA is onder andere als volgt: “Veel mensen kiezen voor dit beroep. En de branche heeft niet alleen misstanden. De misstanden zitten vooral in het illegale circuit. Hoe denkt u deze misstanden te voorkomen? Het is het oudste beroep van de wereld en terugdringen van mensenhandel moet je op een andere manier doen dan door te zeggen dat het niet mag.”

De heer Waasdorp antwoordt dat in ons land legalisering niet werkt. “Er blijft met legalisering mensenhandel bestaan, zoals ook de voormalige PvdA-burgemeester Job Cohen heeft gezegd. De Scandinavische landen hebben een andere aanpak. Zelfs het Europese Parlement roept op om prostitutie te stoppen. De SGP wil hier lokaal met dit voorstel wat aan doen. De huidige APV verleent een vergunning voor onbepaalde duur. Dit voorstel houdt een jaarlijkse verantwoording in. De wet geeft de mogelijkheid de vergunning te beperken tot één jaar met een jaarlijkse verlenging, waar een goede handhaving bij hoort met o.a. uitstaproutes.”

Mevrouw Berends (GB) merkt op dat voor andere bedrijven ook niet zulke regels gelden. Ze ziet liever dat de zaken beter gelegaliseerd worden.

De heer Waasdorp stelt dat ieder met hem eens zal zijn dat dit de branche is waar heel veel mis gaat. “In andere sectoren wordt geen vergunningsplicht geregeld, maar daar kom je ’s avonds ook niet met blauwe plekken van je werk vandaan. 8%, zoals uit sommige onderzoeken blijft, is al te veel. Overigens zijn er ook onderzoeken waaruit veel hogere percentages (tot wel 95%) mishandelingen met blauwe plekken blijken. Met deze vergunningsregeling kan de overheid de vinger aan de pols houden.”

Besluit van de gemeenteraad

De raad neemt de wijziging APV aan met twaalf stemmen vóór (SGP, CDA en CU) en zeven stemmen tegen (PvdA, GB en VVD).