HomeUit de FractieKadernota 2018: Bijdrage SGP

Kadernota 2018: Bijdrage SGP

Kadernota 2018: Bijdrage SGP

Voorzitter,

Heel kort onze reactie op de voor ons liggende kadernota. Er zijn 2 bronnen waar we als fractie van de SGP het te voeren beleid aan willen toetsen. Het eerste is u bekend. Het beleid dat we samen uitstippelen moet beantwoorden aan de norm die ons in Gods Woord, de Bijbel wordt voorgehouden. Het is onze overtuiging dat God alleen dan Zijn zegen aan ons werk kan verlenen als dat met dat Woord in overeenstemming is. Het kan niet altijd en het past ook niet altijd, maar vaak ontbreekt het ons aan vrijmoedigheid dat ook uit te dragen. Dikwijls zijn we zelf ook bezet met allerlei aards denken zodat we vergeten dat heel ons handelen, ook in de politiek, gericht moet zijn op Gods eer. En ik besef dat anderen daar anders over denken, toch ben ik ervan overtuigd dat dat ons streven zou moeten zijn.

Een tweede bron waar we een kadernota of begroting aan moeten toetsen is ons coalitieprogramma. Het is prettig te constateren dat veel zaken die we in 2014, en door de nieuwe coalitie in 2017 op papier hebben gezet, zijn verwezenlijkt. In de door het college aangeboden kadernota is het coalitieprogramma duidelijk leidraad geweest. Anderzijds weten we ook dat een coalitieprogramma een dynamisch document is. We hebben enkelen maanden geleden een besluit genomen om tot nieuwbouw te komen van het openbaar voortgezet onderwijs. Een school die op een andere locatie zal verrijzen dan we 3 jaar geleden dachten. Het is daarom goed dat het college in de kadernota geld reserveert om te komen tot de aanleg van een fietspad langs de Broekdijk in Kesteren. Deze weg zal een belangrijke route zijn voor de vele scholieren die straks dagelijks naar deze school gaan.

U speelt in op de noodzaak voor meer regionale samenwerking. Noodzakelijk voor de versterking van de positie van de regio en de zelfstandigheid van onze gemeente. Een afspraak over zelfstandigheid die we raad breed gemaakt hebben. En in de richting van de heer Woldberg (PvdA): U suggereerde net dat het beter is samenwerking en op termijn herindeling met Tiel te onderzoeken. Deze week is ook de jaarrekening 2016 in Tiel gepresenteerd. Een tekort op de sociale domein van 3,4 miljoen. Op andere zaken nog eens 1,2 miljoen. Met andere woorden, samenvoeging is geen garantie voor een betere financiële positie. Eindelijk komt er zicht op de herinrichting van het centrum van het dorp Kesteren. De invoering van de omgevingswet zal ook de nodige kosten met zich meebrengen. Genoeg.

We hebben de indruk dat u als college goed ingespeeld heeft op nieuwe ontwikkelingen. Rest ons niet meer dan u en de ambtenaren te bedanken voor de aangeboden kadernota en u Gods zegen toe te wensen bij het uitwerken van de alweer laatste begroting van deze raadsperiode.

 

Nees van Wolfswinkel
namens de SGP-fractie